Steeds meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt

Er is een belangrijke verandering gaande op de arbeidsmarkt. De groep werknemers met een vast arbeidscontract wordt steeds kleiner, de groep zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en werknemers met een tijdelijk of flexibel contract (flexwerkers) wordt steeds groter. Deze trend is van invloed op de woning- en hypotheekmarkt.

Banken hebben een belangrijke functie bij het verstrekken van hypotheken en voelen zich verantwoordelijk adequaat te reageren op belangrijke ontwikkelingen op de arbeids- en woningmarkt. Om die reden heeft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) – uiteraard samen met haar leden – deze website ontwikkeld. Doel van de website is de groeiende groep zzp’ers en flexwerkers te informeren over hypotheekverstrekking en hen beter inzicht te geven in de manier waarop banken hypotheekaanvragen beoordelen.

Daarnaast wil de NVB een actieve bijdrage leveren aan de dialoog tussen banken en samenleving en een brug slaan naar wat er in de samenleving leeft. We spelen graag een voortrekkersrol in de discussie over belangrijke veranderingen op de arbeidsmarkt en de positie van zzp’ers en flexwerkers. Deze website richt zich met name op het onderwerp hypotheekverstrekking, maar er zijn meer terreinen waarop de positie van de zzp’er en flexwerker om aangepast beleid vraagt, van zowel banken als overheid. De NVB zoekt hiervoor intensief contact met instanties die de belangen van zzp’ers en flexwerkers behartigen.

Wet- en regelgeving voldoende

De grote toename van zzp’ers en flexwerkers is een belangrijk speerpunt, ook voor de overheid en de politiek. De toename heeft gevolgen voor belastingen, pensioenvoorzieningen en werknemersrechten. Overheid en politiek volgen dan ook intensief de wijzigingen op de arbeidsmarkt en beoordelen voortdurend of het beleid nog aansluit bij de huidige samenleving.

De NVB is van mening dat de huidige wet- en regelgeving zoals vastgelegd in de ‘Tijdelijke regeling hypothecair krediet’ voldoende mogelijkheden biedt voor hypotheekverstrekking aan zzp’ers en flexwerkers. De NVB spant zich blijvend in signalen uit de samenleving op te vangen en deze waar nodig te delen met overheidsinstanties.

Bestendig inkomen cruciaal

De wet schrijft voor dat de hypotheekverstrekker een toetsinkomen vaststelt om te kunnen beoordelen of de hypotheek verantwoord is. Bij werknemers met een vast dienstverband wordt daarvoor gekeken naar de werkgeversverklaring. Zzp’ers en flexwerkers beschikken niet over zo’n verklaring. Bovendien is het inkomen van deze groep niet vast. Hypotheekverstrekkers moeten dus op een andere manier het inkomen van de hypotheekaanvrager vaststellen. De ‘Tijdelijke regeling hypothecair krediet’ voorziet daarin, maar het is duidelijk dat dit lastiger is dan bij werknemers met een vast dienstverband.

Het vaststellen van het toetsinkomen is dan ook één van de belangrijkste uitdagingen bij het bepalen van het beleid en de werkwijzen voor hypotheekverstrekking aan zzp’ers en flexwerkers. Cruciaal daarbij is bestendigheid. Om een ‘bestendig inkomen’ vast te stellen kijkt de hypotheekverstrekker naar inkomsten uit het verleden en maakt hij een inschatting van de toekomstige verdiencapaciteit van de aanvrager. Samen geeft dat een indicatie van het perspectief op duurzame inzetbaarheid (employability) van de zzp’er of flexwerker.

Hypotheken, ook voor zzp’ers en flexwerkers

In de markt heerst het sentiment dat zzp’ers en flexwerkers moeilijk of niet in aanmerking komen voor een hypotheek. Ook onderzoek toont aan dat de onzekerheid hierover groot is onder deze doelgroep. De NVB wil met deze site communiceren dat er zeker mogelijkheden zijn voor zzp’ers en flexwerkers om in aanmerking te komen voor een hypotheek. Niet iedereen krijgt daadwerkelijk een hypotheek, maar dat geldt ook voor medewerkers met een vast dienstverband. De hypotheek moet verantwoord zijn en passen in de door de overheid vastgelegde regels.

Banken zijn bereid daarbij flexibel te zijn en binnen de mogelijkheden hun werkwijze verder te optimaliseren voor deze groeiende groep op de arbeidsmarkt. Op die manier willen banken eraan bijdragen dat ook zzp’ers en flexwerkers in aanmerking komen voor adequate woonoplossingen.

Daarbij wil de NVB met deze website aan zzp’ers en flexwerkers een hulpmiddel bieden om zich goed voor te bereiden op een hypotheekaanvraag. De bank kan alleen een bestendig inkomen vaststellen als de aanvrager daaraan actief meewerkt door alle benodigde documenten paraat te hebben en zelf blijk te geven zich goed te hebben verdiept in de materie en de eigen situatie.

Ervaringen en inzichten delen

Via deze website willen de NVB en haar leden ook signalen uit de samenleving delen met de overheid en andere partners en daar waar nodig aandringen op aanpassing van beleid en werkwijzen. Daarom worden bezoekers van deze website aangemoedigd ons te vertellen over hun ervaringen op het gebied van hypotheekverstrekking vanuit hun positie als zzp’er of flexwerker.

Hebt u als zzp’er of flexwerker ervaring met het aanvragen van een hypotheek? En wilt u deze ervaring delen?

Jurrien Koops

Perspectiefverklaring betekent doorbraak

Jurriën Koops
Directeur Algemene Bond Uitzendondernemingen

Wel zo plezierig voor de klant

Chantal Jutte
Financieel adviseur bij een bank

Positie zzp’er en flexwerker versterken

Chris Buijink
Voorzitter Nederlandse Verening van Banken

Deel uw ervaring