Checklist voor flexwerkers

Een gesprek met de bank over uw hypotheek vraagt om een goede voorbereiding. Het is belangrijk dat u uw situatie voor uzelf in kaart brengt. Onderstaande vragen kunnen hierbij helpen. Daarnaast geven we in deze checklist aan welke documenten u kunt verzamelen voor uw gesprek. Deze gegevens zijn niet alleen belangrijk voor de bank om uw hypotheekaanvraag te kunnen beoordelen, maar ook voor uzelf. Deze checklist is daarbij een hulpmiddel, geen officieel document.

Toch geen flexwerker? Ga dan naar zzp’er

Als flexwerker is het van belang om uw eigen situatie goed in kaart te brengen. Daarbij kunt u zich een aantal vragen stellen. Over uw woonwensen, werksituatie, de mate waarin u bereid bent risico’s te lopen enzovoorts. Hieronder staan vragen die u uzelf kunt stellen om u een duidelijk beeld van uw situatie te vormen.

Uw woonwensen

 • Waarom wilt u verhuizen of een nieuwe woning kopen?
 • Waarom kiest u voor een koopwoning?
 • Is een huurwoning een alternatief?
 • Als u al een woning hebt en wilt verhuizen:
  • Hoe schat u de verkoopkansen van uw huidige woning in?
  • Hebt u al een hypotheek?
  • Welke vorm en bij welke bank?
  • Verwacht u een restschuld na verkoop?
  • Kan het zijn dat u straks tijdelijk twee woningen hebt of gaat u pas kopen als uw huidige woning is verkocht?
  • Worden met een nieuwe hypotheek uw woonlasten hoger of lager?
 • Wat voor soort woning zoekt u: een appartement, eengezinswoning, twee onder een kap, vrijstaand?
 • Aan welke prijsklasse denkt u?
 • Kunt u uw werk doen in de regio waar u wilt wonen?
 • Bent u bereid te forenzen tussen uw woon- en werkplaats?

Uw toekomst als flexwerker

 • Wat voor flexwerk doet u?
 • Hoe lang werkt u al als flexwerker?
 • Hebt u er bewust voor gekozen flexwerker te zijn?
 • Doet u uitzendwerk of seizoenswerk, hebt u een nulurencontract of oproepcontract?
 • Werkt u voor een uitzendorganisatie, wat voor soort contract heeft u en in welke fase daarvan bent u werkzaam?
 • Hebt u een netwerk opgebouwd waarop u kunt terugvallen bij het zoeken naar werk?
 • Wat is uw arbeidshistorie? Hebt u periodes gehad dat u geen werk had?
 • Wat is de duur van uw huidige tijdelijke dienstverband?
 • Hoeveel keer mag uw huidige werkgever dit tijdelijke dienstverband nog verlengen?
 • Hoe groot is de kans dat uw huidige werkgever u een vaste aanstelling aanbiedt?
 • Wilt u dat?
 • Is uw huidige werkgever bereid een intentieverklaring af te geven?
 • Kunt u in uw vakgebied relatief makkelijk werk vinden?
 • Bent u ook in andere vakgebieden inzetbaar?

Uw financiële situatie

 • Wat zijn uw inkomsten over de laatste drie jaar?
 • Varieert de hoogte van uw inkomen veel?
 • Hoe vangt u periodes van weinig of geen inkomen op?
 • Hebt u spaargeld?
 • Wilt en kunt u uw spaargeld inbrengen bij de aankoop van de woning?
 • Hebt u een partner met een (vast) inkomen?
 • Kunt u terugvallen op het inkomen van uw partner?
 • Als u geen inkomsten meer ontvangt als flexwerker, komt u dan in aanmerking voor een WW-uitkering? Hoe lang?
 • Hebt u het risico van arbeidsongeschiktheid of overlijden verzekerd?
 • Wat wilt u maximaal lenen?
 • Hebt u een goede risicoafweging gemaakt? Bent u niet te optimistisch of juist te pessimistisch?
 • Hebt u langlopende verplichtingen (schulden, alimentatieverplichtingen, huurovereenkomsten, leaseovereenkomsten)?
 • Als u uw huidige woning verkoopt, verwacht u dan een restschuld? Hoe gaat u die betalen of financieren?
 • Verwacht u belangrijke wijzigingen in uw persoonlijke situatie die van invloed zijn op uw financiële positie (samenwonen/trouwen, gezinsuitbreiding)?
U hebt voor uzelf vastgesteld hoe uw situatie eruit ziet en wat uw woonwensen zijn. Daarnaast is het goed om te weten hoe banken werken en waar zij zich aan moeten houden. Hieronder vindt u een aantal belangrijke regels. Meer informatie over wet- en regelgeving vindt u bij de veelgestelde vragen.

 • Als flexwerker hebt u geen vast inkomen. Daarom maakt de bank een analyse om uw ‘bestendig inkomen’ vast te stellen. De bank kijkt daarbij onder meer naar het gemiddelde inkomen dat u de afgelopen drie jaren als flexwerker hebt verdiend.
 • De bank mag afwijken van bovenstaande regel, als er op een andere manier voldoende zekerheid bestaat. De bank mag bijvoorbeeld uitgaan van het inkomen van het laatste jaar of de laatste twee jaren en een prognose van het toekomstig inkomen. Deze prognose moet goed onderbouwd worden met informatie over uw financiële situatie, uw opleiding, werkhistorie, mogelijkheden voor de toekomst enz.
 • De wet bepaalt dat er een maximum bedrag is dat u mag lenen ten opzichte van uw inkomen. Weet u wat uw toetsinkomen is, dan kunt u op de websites van de banken berekenen wat uw maximale hypotheek zou kunnen zijn. Weet u niet wat uw toetsinkomen is, maak dan een afspraak met uw bank of adviseur.
 • De wet bepaalt verder wat uw maximale hypotheek is ten opzichte van de waarde van uw woning. In 2017 mag u maximaal 101% van de waarde van de woning lenen. Vanaf 2018 mag u niet meer lenen dan de waarde van uw woning.
 • De bank kan het inkomen van uw partner meewegen bij het beoordelen van uw hypotheekaanvraag. Het is afhankelijk van uw situatie hoe de exacte berekening eruit ziet.
 • Flexwerkers komen, net als mensen met een vast dienstverband, in aanmerking voor Nationale Hypotheek Garantie bij een hypotheek tot € 247.450 (vanaf 1 januari 2017). U moet dan wel inkomsten over de laatste drie jaren kunnen aantonen.
Bent u op basis van de vorige stappen tot de conclusie gekomen dat het kopen van een huis een goede beslissing is en wilt u daarvoor een hypotheek aanvragen? Dan is het van belang dat u een aantal documenten verzamelt om uw hypotheekaanvraag te onderbouwen.

Om een hypotheekaanvraag in behandeling te kunnen nemen, heeft de adviseur of bank de volgende ‘bewijsstukken’ nodig:

 • Meest recente loonstrook
 • Belastingaangiftes van de laatste drie jaar
 • Belastingaanslagen van de laatste drie jaar
 • Jaaropgaven en loonstroken van de laatste drie jaar
 • Eventueel: jaaropgaven van loonvervangende uitkeringen
 • Uw huidige arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Eventueel: een intentieverklaring van uw werkgever
 • Overzicht van opgebouwde pensioenrechten (zie www.mijnpensioenoverzicht.nl)
 • Recente bankafschriften van spaarrekening(en) of beleggingsrekening(en)
 • Overzicht van schulden en andere verplichtingen (bijv. alimentatie)
 • Documenten waaruit de bank of adviseur kan opmaken wat uw capaciteiten zijn (diploma’s, getuigschriften enzovoorts).
Als u alle benodigde documenten hebt verzameld, is het belangrijk dat u de cijfers goed op een rijtje zet. Daarbij gaat het niet alleen om inkomsten, maar ook om uitgaven, zoals zakelijke kosten en kosten voor levensonderhoud. Heeft u iemand die voor u de belastingaangifte doet, dan kan hij of zij u daar misschien bij helpen. Op basis van de cijfers kan de adviseur of bank vaststellen wat uw bestendig inkomen is en beoordelen of u voor een hypotheek in aanmerking komt. Daarnaast is het belangrijk dat u als flexwerker weet wat u aan woonlasten kunt en wilt betalen.

Zet voor uzelf de volgende zaken op een rij:

 • Wat waren uw inkomsten in de afgelopen drie jaar?
 • Wat denkt u dat uw inkomsten zijn voor de komende vijf jaar?
 • Schets voor uzelf het scenario dat uw huidige tijdelijke dienstverband niet wordt verlengd en bereken wat hiervan de financiële gevolgen zijn.
 • Hoe lang kunt dan nog aan uw betalingsverplichtingen voldoen?
 • Maak een overzicht van uw kosten van levensonderhoud en uw maandelijkse vaste lasten. Beoordeel waarop u bij een mogelijke inkomensdaling kunt bezuinigen.
 • Maak een overzicht van andere bronnen van inkomsten (uitkering, huurinkomsten).
 • Maak een overzicht van uw pensioenopbouw. (zie www.mijnpensioenoverzicht.nl)
Als u de voorgaande stappen hebt doorlopen, dan weet u waarom het in uw situatie wel of geen goede keuze is om nu een huis te kopen. Als het een goede keuze is, dan kunt u onderbouwen dat het op basis van uw verwachtingen en berekeningen verantwoord is een hypotheek aan te vragen. U hebt de juiste documenten en gegevens paraat. Verder kunt u laten merken dat u zich hebt verdiept in de regels die banken moeten hanteren. Laat ook blijken dat u een goed beeld hebt van de risico’s van het afsluiten van een hypotheek in uw situatie. Daarnaast vergroot u uw kansen als u laat zien dat u goed hebt nagedacht over uw toekomst als flexwerker.

Het kan verstandig zijn om uw onderbouwing kort op papier te zetten, zodat u deze tijdens uw gesprek met de bank of adviseur kunt presenteren. Als u het plezierig vindt om iemand mee te nemen naar het gesprek, dan kan dat.

Ten slotte, bereid u voor op vragen over uw persoonlijke motivatie en de cijfermatige onderbouwing van de aanvraag. De vragen die de adviseur of bank stelt zijn niet om het u moeilijk te maken, maar om een goede afweging te kunnen maken of de hypotheekaanvraag verantwoord is. In eerste instantie in uw belang, maar ook omdat de bank hiertoe wettelijk verplicht is. Succes!

Email checklist
Print checklist
Deel uw ervaring als flexwerker
Geef uw mening over deze website